Hvordan spå fremtiden til bruk av LEI - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Hvordan spå fremtiden til bruk av LEI

Norge LEI - LEI fremtiden

Hvordan spå fremtiden til bruk av LEI


LEI (Legal Entity Identifier) blir brukt av stadig flere selskap i sadig flere land over hele verden. Til na har det blitt registrert og utstedt nesten 1,5 millioner LEI-nummer til enheter i over 200 land. Samtidig er det sånn at de 5 landene med høyest andel av LEI-bruk utgjør nesten 40% av det totale antallet LEI som finnes globalt.

Hvor går ferden videre?

G20 landenes mål for LEI var å “oppmuntre til global bruk av LEI”. Likevel, i Financial Stability Board rapport fra mai 2018 (FSB Rapport), skriver de at ingen jurisdiksjoner i verden planlegger å gjøre bruken av LEI obligatorisk for alle kvalifiserte enheter.

Hvis man tar FSBs påstand om at “bruken har vært mest vellykket når LEI har blitt oppmuntret brukt av myndigheter som en del av en tilpasning til internasjonale stadarder eller på tvers av flere markedssegmenter”, omfanget av bruken av LEI rundt i verden avhenger i stor grad av myndighetenes innsats.

Det finnes mange retninger myndigheter rundt omkring i verden kan gå. Basert på rapporten fra FSB, kan potensielle ’neste steg’ muligens være:

LEI bruk blant datterselskap

FSB skriver at bruken av LEI er utstrakt blant de største bankene og forsikringsselskapene i mange jurisdiksjoner. Blant de 20 største bankene bruker i gjennomsnitt 94% LEI i alle land. Det tilsvarende tallet for forsikringsselskap er 75%. Disse tallene er atskillig lavere for datterselskap. Det ville ikke være overraskende om det kommer endringer som oppfordrer til mer bruk av LEI for datterselskap.

Bedre rapportering av morselskap

LEI ble introdusert i kjølvannet etter kollapsen av Lehman Brothers for å øke åpenheten i finansmarkedene. De omtales som en mekanisme som tillter insyn til eierskapsstrukturen i selskaper. Likevel melder mange jurisdiksjoner at informasjonen som blir gjort tilgjengelig for dem etter innføringen av LEI ikke er tilstrekkelig. Faktisk er det så lite som 6,2% av selskapene som oppgir informasjon om hva som er deres ultimate morselskap ifølge rapporten.

Der er en rekke grunner til at selskap ikke rapporterer denne typen informasjon, blant annet manglende godkjenning fra morselskapet om å dele informasjonen som fører til at de ikke oppgir informasjonen selv etter innføring av obligatorisk rapportering. Gitt at LEI ble opprettet for å få bukt med akkurat dette, forventer vi å se en økt innsats på akkurat dette området.

Store eksponeringer

FSB opplyser om at Australia implementerte et nytt regelverk fra 1. januar 2019 om å bruke LEI i sitt rammeverk for store eksponeringer. Institusjoner som tar depositum, som blant annet banker må rapportere motpartens LEI (eller hovemotparten) for hver store eksponering. India har også tatt i bruk tilsvarende regelverk. Andre land, som for eksempel Canada vurderer også å innføre tilsvarende regler.

Gitt potensialet for data som er relevant for økonomisk oversyn, kan tiltak som dette bli langt mer vanlig i fremtiden.