Rogaland - Norge LEI
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.
Tilbake

Rogaland

LEI-kode regionrapport

Regionsoversikt

Inntil i 19. aug. 2022, hadde 3 405 LEI-koder blitt utstedt i Rogaland. 70.43% av dem er aktive, som betyr at de har blittfornyet i GLEIF-databasen og kan bli brukt i rapporteringsøyemed i forbindelse med finansielle transaksjoner. Alle 2 398 aktive koder utstedt i Rogaland er registrert av akkrediterte LOU-er og er i samsvar med alle krav satt av LEI-paraplyorgasnisasjonen.
3 405
AKTIVE LEI

LEI-koder i Rogaland

LEI-status
Navn
LEI
Aktiv
213800BC71S8HWDF6146
Aktiv
213800C6XQJ7UDGU4370
Aktiv
213800E12FTHROBXOR03
Aktiv
213800F39PJCCJZIZG11
Aktiv
213800G1IAIR2LXAC577
Inaktiv
213800G5P3GRGNU3RN73
Inaktiv
213800GCYBS9MRBBMY18
Aktiv
213800HBJGOFJLUBX419
Inaktiv
213800HIZ8ZK343V8A35
Aktiv
213800I7ADBFU69IE787
Inaktiv
213800IY19C5FIVTFY67
Aktiv
213800JH3GE4EYAGUT67
Aktiv
213800JJ82CKHIPDE467
Aktiv
213800JWFRERZQGLXQ22
Aktiv
213800KL2EC3SEV7VC24
Inaktiv
213800KVRI92GKQYPQ05
Inaktiv
213800M5FQEIIHGFON94
Aktiv
213800MQSPAVUUWTUF45
Aktiv
213800P8OKDV8T79CS18
Aktiv
213800PD1IX2SAAOP981
Aktiv
213800PO85X8TO2E5Z45
Inaktiv
213800PSRHHKZ8EMWC68
Aktiv
213800RB9YAZK7SS1B54
Inaktiv
213800RC6KRO4PBU1R02
Aktiv
213800SSUPJB465FW759
Aktiv
213800TBZMU2HKQA6W02
Inaktiv
213800UIG2EZHNGH6Z19
Aktiv
213800VK3AM9S1KRMB17
Aktiv
213800VZTMFRMTH69B79
Aktiv
213800W3POY44DUVC710
Aktiv
213800X6ENUVQ7D9JU32
Inaktiv
213800XZEJ1F4H4B9D89
Inaktiv
213800Y6TL8KP9IS9804
Inaktiv
213800YNQOPLT6RODV76
Aktiv
213800YPFHEI5BSJK847
Aktiv
213800ZA7HHN72A6HX60
Inaktiv
25490003XP2T9QD4V637
Inaktiv
254900043SK6ZSYTPW11
Inaktiv
254900072WVC4R0TE270
Aktiv
2549000F1R3RO493G969
Aktiv
2549000HNIOINA9U6787
Aktiv
2549000O9B95UO4B8K02
Inaktiv
2549000QR3GFDU5W9821
Aktiv
2549000VDDNL0U418T89
Aktiv
2549000VORHYEQ5AW577
Aktiv
2549000WQ3KSSZQBNK51
Aktiv
2549000YT0AUFEPRZ449
Aktiv
2549000Z5RAEXTAT3Y69
Aktiv
2549000ZOWPIZSTNNK88